Cotton - Cotton No 2 CFD (10,000 pounds), cash (USD Cents)

Điều khoản hợp đồng

Advantage 10000 0.1 50 264.81 -344.02 04:00:00 21:19:00 -1.91
Advantage MT5 10000 0.1 50 264.81 -344.02 04:00:00 21:19:00 -1.91
Advantage Plus 10000 0.1 50 264.81 -344.02 04:00:00 21:19:00 -1.91
Advantage Plus MT5 10000 0.1 50 264.81 -344.02 04:00:00 21:19:00 -1.91
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).